Breaking News

वन (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७२ मन्त्रिपरिषद बाट स्वीकृत

भाद्र २५ ,काठमाण्डौ
वन (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७२ मंत्रिपरिसद् बाट स्वीकृत भएर बन मन्त्रालयमा आई पुगेको वन तथा भू सम्रक्षन् मन्त्रालयले जनाएको छ | निजि बन बिकाशका लागि निजि जग्गामा लगाईएका रुखहरु कटान तथा ओसार पसारका लागि कटान अनुमति तथा छोडपुर्जी लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न का लागि संसोधित नियमावली ले केहि प्रजातिका हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको छ .निजि बन विकास का लागि निजि जग्गामा लगाईएका रुख हरुलाई कृषि उपज सरह ब्यबहार गरि सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग निजि बन सरोकारवाला महासंघ ले आफ्नो स्थापना देखि नै राख्दै आयको थियो . अहिलेको बन नियमावलीको पाचौ संसोधन त्यो माग सम्बोधन मा मात्र केन्द्रित भयको अवस्था लाइ हेर्दा बन मन्त्रालय निजि बन बिकाश का लागि गम्भीर र सकारात्मक भएको र क्रमस निजि जग्गामा लगाईएका सबै प्रजातिका हकमा एस्तो व्यवस्था लागु हुने आशा गरेको निजिबन सरोकारवाला महासंघ का अध्यक्ष श्री हरि प्रसाद गौतम ले बताउनु भयो . यस संसोधनबाट निजिबन बिकाश का लागि पहल र पैरवि गर्न २०६३ साल बैसाख २९ गते गठित निजिबन सरोकारवाला महासघ निजि बन बिकासका लागि एउटा बलियो जग बसाल्न सफल भएको महासघ का सस्थापक सचिब श्री बिष्णु प्रसाद ज्ञवालीले बताउनु भयो र यो जग बसाल्न का लागि महासंघका सस्थापक हरु अध्यक्ष डा.रबिन्द्र श्रेष्ठ , मन बहादुर खडका ,तिर्थराज जोशी ,लक्ष्मण गौतम ,प्रेमकांत झा ,यादव कंडेल ,बिनोद ज्ञवाली ,श्रीकृष्ण न्यौपाने ,रामचन्द्र श्रेष्ठ ,महेन्द्र राज सिंह सुवाल र बलराम अधिकारी समेतको अतुलनीय योगदान रहेको स्मरण गर्दै निजि बन विकास का लागि मार्गचित्र निर्माण गर्न बन बिभाग बाट गठित अध्ययन कार्यदलका उपसचिव द्य श्याम शर्मा र मुन्नी गौतम को कार्य को उच्च प्रसंसा गर्नु भएको छ . निजिबन सरोकारवाला महासंघ को पहल र पैरवी तथा निजि क्षेत्रका बन उद्यमी तथा ब्यबसायी हरुको सुरु देखिकै मागहरु सम्बोधन गर्न का लागि बन तथा भू सरक्षण मन्त्रालयले २०७०/१२/२१ मा मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद आचार्य को संयोजकत्व मा नेपाल बन पैदावार उद्योग ब्यबसायी महासंघ , नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र निजीबन सरोकारवाला महासंघ सदस्य भएको बन क्षेत्र को बिकासका लागि निजि क्षेत्रको संलग्नता अद्ध्यान कार्यदल गठन गरेको र उक्त कार्यदलले दियका सुझाब हरु लागु गर्ने सन्दर्भमा निजिक्षेत्रलाइ आकर्षण गर्ने बार्षिक कार्यक्रम हरु लाइ सहयोग पुराउन माननीय बन तथा भू सरक्षण मन्त्रि महेश आचार्य को चासो र तदारुकतामा बन नियमावली संसोधन भएको निजिबन सरोकारवाला महासंघ का अध्यक्ष श्री हरि प्रसाद गौतम ले बताउनु भयो |
वन (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७२ ले गरेका ब्यबस्थाहरु
वन नियमावली, २०५१ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
वन ऐन, २०४९ को दफा ७२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्र्रारम्भ ः (१) यी नियमहरुको नाम “वन (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७२” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. वन नियमावली, २०५१ को नियम ६२ मा संशोधन ः वन नियमावली, २०४९ (यस पछि मूल नियमावली भनिएको) को नियम ६२ को,–
(१) नियम शीर्षकमा रहेका “काठको ओसार पसार” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “वन पैदावारको ओसार पसार” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
(२) उपनियम (४) पछि देहायका उपनियम (४क), (४ख) र (४ग) थपिएका छन् ः–
“(४क) उपनियम (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस परिच्छेद बमोजिम दर्ता नभएको निजी वन धनीले त्यस्तो निजी वनमा रहेका अनुसूची–२६ बमोजिमका रुख अनुमति नलिई कटान गर्न र त्यसको काठ दाउरा छोडपूर्जि नलिई ओसार पसार गर्न सक्नेछ ।
(४ख) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस परिच्छेद बमोजिम दर्ता नभएको निजी वन धनीले त्यस्तो निजी वनमा रहेका अनुसूची–२७ बमोजिमका जडीबुटी वा अन्य वन पैदावार छोडपूर्जि नलिई ओसार पसार गर्न सक्नेछ ।
(४ग) उपनियम (४क) र (४ख) बमोजिम काठ दाउरा, जडीबुटी वा अन्य वन पैदावार ओसार पसार गर्दा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय वा सो कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्रको इलाका वन कार्यालयबाट काठ दाउराको हकमा अनुसूची–२८ बमोजिम र जडीबुटी वा अन्य वन पैदावारको हकमा अनुसूची–२९ बमोजिम लगत प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।”
३. मूल नियमावलीमा अनुसूची थप ः मूल नियमावलीको अनुसूची–२५ पछि देहायका अनुसूची–२६, अनुसूची–२७, अनुसूची–२८ र अनुसूची–२९ थपिएका छन् ः–
“अनुसूची–२६
(नियम ६२ को उपनियम (४क) सँग सम्बन्धित)
दर्ता नभएको निजी वन धनीले कटान गर्न अनुमति लिनु नपर्ने र काठ दाउरा ओसार पसार गर्न छोडपूर्जि लिनु नपर्ने रुखहरु

१. आँप २. लिची ३. कटहर ४. अम्बा
५. हलुवावेद ६. इमली ७. लहरेपिपल ८. गोल्डमोहर
९. वीरेन्द्रफूल १०. कपोक ११. बकाईनो १२. नीम
१३. बबुर÷बबुल १४. मसला १५. सिसौ (वृक्षारोपण) १६. इपिलइपिल
१७. कदम १८. टिक १९. क्यासिया सियामिया २०. काभ्रो
२१. लप्सी २२. मोलाटो २३. टुनी
अनुसूची–२७
(नियम ६२ को उपनियम (४ख) सँग सम्बन्धित)
दर्ता नभएको निजी वन धनीले ओसार पसार गर्न छोडपूर्जि लिनु नपर्ने वन पैदावार
(क) जडीबुटी
१. रिठ्ठा २. लप्सी ३. रुद्राक्ष ४. अमला
५. बोधिफल÷बोधिचित्त ६. चिउरी ७. टिमुर ८. तेजपात
९. चिराइतो १०. कुरिलो÷सतावरी ११. सिल्टीमुर १२. बेल
१३. मसलाको पात
(ख) अन्य वन पैदावार
१. अम्रिसो÷अम्लिसो २. बाँस

Related posts