Breaking News

कृषि ,पशु तथा वन बिसयको स्नातक तहमा भर्ना खुल्यो

agricultureiof hetaudaafu admission

एस. एल. सी. वा सो सरहको परीक्षा उत्र्तीण भई आई.एस्सी(विज्ञान÷कृषि), १०ं+२ विज्ञान÷कृषि वा सो सरहको तहमा कम्तीमा १०० पूर्णाङ्कको अंग्रेजी, केमेष्ट्री र
बायोलोजी र कम्तीमा ५० पूर्णाङ्कको गणित र फिजिक्स विषय अध्ययन गरी कुल प्राप्ताङ्कको ५०% अङ्क प्राप्त गरि उत्र्तीण भएका विद्याथी हरुका लागि कृषि ,पशु  तथा वन बिसयको स्नातक  तहमा  भर्ना को लागि  कृषि तथा वन बिज्ञान विस्व बिद्यालय ले आबेदन खुलाएको छ | Capture

Related posts