Breaking News

दुर्लभ तथा प्रतिवन्धित वनस्पतिहरु : लोकसेवा तयारी बिशेस

नेपाल सरकारले वन ऐन–२०४९ को दफा ७० (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहायका वन पैदावारहरूलाई देहायबमोजिम प्रतिबन्ध लगाएको छ ः (नेपाल राजपत्र मिति ०५८।०९।१६, ०६४।०७।१९ र ०६७।०९।२६ को प्रकाशन अनुसार)

१)     सङ्कलन, उपयोग, बिक्रि–वितरण, ओसार–पसार र निकासीको लागि प्रतिबन्ध लगाइएका वन पैदावारहरूः

(क) पाँचऔंले –Dactylorhiza hatagirea

(ख) ओखरको बोक्रा -Bark of Juglans regia_

(घ) झ्याउ (Lichen spp)२)

मिति २०¬६०÷८÷१ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्र भाग ३ अनुसार वनस्पती विभागले कुट्की ९एष्अचयचजष्शब कअचयउजगबिचष्षयिचब० हो भनी सिफारिस गरेको आधारमा वन विभागले उक्त जडिवुटीको उपलव्धता समेतलाई दृष्टिगत गरी निकासी गर्न स्वीकृती दिएको अवस्थामा वाहेक कुट्की विदेश निकासी गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।”

३)     वनस्पति विभाग वा जडवुटि उत्पादन था प्रशोधन कम्पनि लिमिटेडको सिफारिसमा (आफनो उत्पादनको हकमा बाहेक ) वन विभागको स्विकृति लिएर नेपाल अधिराज्य भित्र प्रशोधन गरी सार तत्व निकासी गर्न अनुमति पाएको अवस्थामाबाहेक विदेश निकासीको लागि प्रतिबन्ध लगाइएका वन पैदावारहरूः

(क) जटामसी (Nardostachys grandiflora)

(ख) सर्पगन्धा (Rauvolfia serpentina

(ग) सुगन्धकोकिला (Cinnamomum glaucescens);

(घ) सुगन्धवाल-Valeriana jatamansii_

(ङ) तालिसपत्र –Abis spectabilis_

(च) लौठ सल्ला –Taxus wallichiana_

४)     वनस्पति विभाग वा जडवुटि उत्पादन था प्रशोधन कम्पनि लिमिटेडको सिफारिसमा (आफनो उत्पादनको हकमा बाहेक ) वन विभागको स्विकृति लिएर नेपाल अधिराज्य भित्र उमालेर सारतत्व निकाली उपयुक्त ढङ्गले समिश्रण गरी निकासी गर्न अनुमति पाएको अवस्थामाबाहेक शिलाजितलाई विदेश निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

५)     वनस्पति विभाग वा जडवुटि उत्पादन था प्रशोधन कम्पनि लिमिटेडको सिफारिसमा (आफनो उत्पादनको हकमा बाहेक ) वन विभागको स्विकृति लिएर नेपाल अधिराज्य भित्र वाष्पीकरण र सम्वेष्ठन (-steaming and packaging) गरी निकासी गर्न अनुमति पाएको अवस्थामाबाहेक यार्सागुम्बा (ऋयचमथअभउक कष्लभलकष्क) लाई विदेश निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

६)     व्यापारिक प्रयोजनको लागि कटान, ओसार पसार र विदेश निकासी गर्न प्रतिवन्धित लगाइएका रुख प्रजातिहरु

(क) सतिसाल –Dalbergia latifolia_

(घ) ओखर (Juglans regia) (राष्ट्रिय वनको मात्र)

(च) बिजयसाल (Pterocarpus marsupium)

(छ) साल (Shorea robusta)

द्रष्टव्यः उल्लिखत प्रतिवन्ध व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख भए बमोजिम ढलापढा रुखमा, स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम कटान हुने रुखमा र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुबाट कटान हुने रुखको हकमा भने लागू हुने छैन । मिति ०७०।०७।१० वन विभाग, बबरमहल,  -काठमाडौ । संकलन स्रोत ( दिलराज खनाल र पशुपति कोइराला )banned ntfp 2 2banned ntfp

 

Related posts